ARBEIDSPLAN 2020

Her kan du lese om vår arbeidsplan for 2020. Dersom du ønsker å være frivillig i noen av våre oppgaver så er du hjertlig velkommen til å ta kontakt :-) Vi tar også imot deg om du har en aktivitet du brenner for og som du vil ha hjelp til å sette igang.

ARBEIDSPLAN 2020

MELØY FRIVILLIGSENTRALMeløy Frivilligsentral(MFS) skal arbeide etter sentrale retningslinjer gitt av Norges Frivilligsentraler, egne vedtekter, årsmøtevedtak, styrevedtak og øvrige retningslinjer, prinsipper og målsetninger gitt av styret. Arbeidet skal rapporteres til Meløy kommune. Frivilligsentral er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger og kommune. Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.

Arbeidsplan for Meløy Frivilligsentral


AKTIVITET PÅ ØRNES SYKEHJEM 

Meløy frivilligsentral har samarbeid med Ørnes omsorgssenter vedrørende frivillig koordinering til aktivitetene serveringsvogn og bingo, samt besøksvenn til beboere.


BESØKSTJENESTE TIL ENSLIGE HJEMMEBOENDE MENNESKER 

- som opplever at livet er ensomt og at det er vanskelig å ha et sosialt liv. Ensomme eldre, ensomme med funksjonsnedsettelse eller lignende.

Organisert besøkstjeneste er et samarbeidsprosjekt der frivillige besøker mennesker som av ulike grunner og i kortere eller lengre perioder føler behov for samvær med et medmenneske. Målet er at mennesker skal få oppleve fellesskap og kontakt. Besøkerens oppgave er i første rekke å gi et annet menneske oppmerksomhet på samtaleplan, men også se på mulighet for å gjøre ting sammen for å skape en mer normal og aktiv hverdag. Det viktigste blir å lytte og ha tid til samvær.
 Det vil bli arrangert kurs for frivillige ved behov. 


TEMAKAFÈ– for de som er berørt av kreft.

Temakafè for kreftrammede er en uformell og trivelig kaffestund, der folk kan knytte kontakter, utvide sitt sosiale nettverk, møte andre i samme situasjon og ha erfaringsutveksling. MFS står for annonsering av tilbudet, koordinere frivillige og er tilstede under hver kafe. 


DIGITAL HJELP 
 
Digital opplæring til grupper i samfunnet som trenger det er ivaretatt av Meløy kommune gjennom ulik aktivitet på Meløy Bibliotek. Meløy Frivilligsentral vil samarbeide med koordinering av frivillige inn til de forskjellige aktivitetene. 


TILFLYTTERKONTOR

Meløy som attraktivt bo- og arbeidssted. MFS vil delta i prosjektet innenfor området frivillig sektor. Frivillig innsats i regi av lag- og foreninger skal fremmes for å skape attraktive nærmiljø, gjennom tett samarbeid med Grendelagene i Meløy. Tilflytterkontoret er lagt til sentralen i en 3 års prosjekt periode (2018-2020)


SENIORKAFÉ                                                                                                       

Kaféen gjennomføres på Ørnes med MFS som koordinator og hovedansvarlig. Her er det anledning til å hygge seg med levende musikk, allsang, mat, drikke, loddsalg, osv. Målgruppa er de over 60 år, men også yngre folk kan delta. Frivilligsentralen har inngått avtale med Nordre Meløy Sanitetsforening om leie av lokale. 


SPRÅKTREFF

I et samarbeid med kultur, flyktningekontoret, biblioteket og folkehelse arrangeres det faste møter på tirsdager, hver 14. dag. Frivillige og fremmedspråklige kommer sammen og snakker, leser, spiller spill, og gjør hyggelige aktiviteter med språk i sentrum, sammen.


SYDENTUR FOR ELDRE

I samarbeid med Frivilligsentralene i Fauske og Bodø var Meløy Frivilligsentral med-arrangør av en 14 dagers ferietur til Gran Canaria. Turen er tilrettelagt for eldre som i hovedsak klarer seg selv.

FRIVILLIGHETPRISEN

5. des. er det FN’s frivillighetsdag og utdeling av Frivillighetspris

Dagen skal markeres med utdeling av den lokale frivillighetsprisen. Dette gjøres i samarbeid med Meløy kommune, i forbindelse med kommunestyrets siste møte i desember. 


SAMMENKOMST FOR FRIVILLIGE 5. desember på FN’s frivillighetsdag skal det gjennomføres en sammenkomst for frivillige med middag, inspirasjon og underholdning.


JUL I FELLESSKAP  

MFS skal i samarbeid med lag- og foreninger planlegge en høytidsmiddag for alle som ønsker å komme sammen med noen på julaften.  


SAMMARBEID MED KOMMUNEN OG ANDRE PARTER

MFS skal, om det er arbeidskapasitet til det, gå inn i samarbeid for frivillig arbeid der det er behov for det, og der vi får et godt samarbeid med frivillige.


Utover disse mer eller mindre faste tiltakene kan daglig leder påta seg koordinering av mer spontane aktiviteter og være til hjelp dersom det gis muligheter for det i form av tid og kapasitet, samt retten til disponering av tiltak.


2020 © Meløy frivilligsentral