OM OSS

Meløy Frivilligsentral er organisert som stiftelse og eies av lag og foreninger i Meløy og Meløy kommune.Frivilligsentralen er en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal være en initiativtaker og igangsetter og et aktivt kontaktpunkt mellom lokalsamfunnet og det offentlige. Sentralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. Aktivitetene skal være et supplement til kommunale tjenester og frivillige organisasjoner, ikke en erstatning for. Det skal legges vekt på et samspill mellom frivillige, andre aktører og kommunens tjenester på arenaer hvor et samarbeid er naturlig og hensiktsmessig.

I desember 1997 søkte Reipå Grendelag om statstilskudd for opprettelse av Meløy Frivillighetssentral, som kom i drift sommeren 1998. Grendelaget stoD som eier av sentralen fram til 28. januar 1999, da andelslaget Meløy Frivillighetssentral BA ble stiftet med vedtekter og andelstegning. I dag er det 25 eiere, inkludert 16 lag og foreninger, 7 privatpersoner og 2 kommunale etater. Første ordinære årsmøte ble avholdt 25. mars 1999.
 Andelslaget Meløy Frivillighetssentral BA har hatt arbeidsgiveransvaret, og daglig leder er direkte underlagt styret som nærmeste overordnede. 22. mai 2012 vedtok årsmøtet endringer som innebar ny framtidig organisasjonsform. Den 01. januar 2013 skiftet andelslaget Meløy Frivillighetssentral BA organisasjonsform og ble til samvirkeforetaket Meløy Frivilligsentral SA. Regnskapet føres av Meløy Økonomisenter AS, og revideres av lokal revisor.
 Statstilskuddet til frivilligsentralene blir forvaltet av Kulturdepartementet, som skal ha et samordningsansvar for statens politikk overfor frivillige organisasjoner. Sentralen mottar også midler fra Meløy kommune.

Styret for 2018 betår av følgende medlemmer:

Leder:                        Marianne Halvorsen, Nordre Meløy Sanitetsforening. 
                                   - valgt for to år 2017-2019

Vara:                          Stein Laastad, Meløy Kommune, omsorg.
                                   - valgt for to år 2017-2019

                                                                          

Nestleder:                 Tore Larsen, Ørnes Blandakor 
                                   - valgt for 2 år 2018-2020

Vara:                          Tine Rindal v/Glomfjord Grendelag.

                                   - valgt for to år 2018-2020

                                                                              

1. Styremedlem:     Grete Stenersen, Meløy kommune, kultur. 

                                   - valgt for to år 2017-2019

Vara:                          Hanne Barvik, Meløy kommune, kultur.

                                   - valgt for to år 2017-2019


2. Styremedlem:     John Werner Breckan, Ørens IL. 
                                  - valgt for to år 2017-2019          

Vara:                         Einar Håkon Pedersen, Glomfjord Hornmusikkforening. 

                                  - valgt for to år 2017-2019

              

3. Styremedlem:    Vi mangler 3. styremedlem for perioden 2018-2020 - og tar gjerne imot interesse for denne

Vara:                         Per Astor Nymo, frivillig

                                  - vatgt for to år 2018-2020
2018 © Meløy frivilligsentral