ARBEIDSPLAN 2024

Her kan du lese om vår arbeidsplan for 2024. Dersom du ønsker å være frivillig i noen av våre oppgaver så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt :-) Vi tar også imot deg om du har en aktivitet du brenner for og som du vil ha hjelp til å sette i gang.

Arbeidsplan for Meløy FrivilligsentralARBEIDSPLAN 2024

MELØY FRIVILLIGSENTRAL
Meløy Frivilligsentral (MFS) skal arbeide etter sentrale retningslinjer gitt av Norges Frivilligsentraler, egne vedtekter, årsmøtevedtak, styrevedtak og øvrige retningslinjer, prinsipper og målsetninger gitt av styret. Arbeidet skal rapporteres til Meløy kommune. Frivilligsentral er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger og kommune. Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.

Organisasjonsarbeid
Foreningen Meløy Frivilligsentral har et behov for å tydeliggjøre arbeidet i sentralen. Arbeidsoppgavene i forbindelse med organisering, regnskap og aktiviteter vokser i takt med samarbeid med frivillige, lag og foreninger og Meløy kommune.
Det er også nødvendig å belyse rammene for ivaretagelse av den ansatte. Dette gjelder lønnsforhold og tilskudd som gir økonomi til en konkurransedyktig lønn, delta på samlinger og til videreutdanning for å styrke rollen som daglig leder i sentralen. 

Etablerte aktiviteter
2023 viser oss at aktiviteten i Meløy Frivilligsentral er under endring. Lokalet er blitt en møteplass. Det er spesielt eldre som bruker våre aktiviteter på sentralen. Gjennom Meløy Frivilligforum og vår store satsning med Barnas Internasjonale dag 1, juni 2024 håper vi på gode samarbeid med lag og foreninger for aktiviteter også for barn og unge.

Våre allerede etablerte aktiviteter vil fortsette så lenge det er en frivillig interesse med ressurser inn i aktivitetene. Se Årsmelding 2023.

Faste aktiviteter:
FRIVILLIGHETPRISEN
5. des. er det FN’s frivillighetsdag og utdeling av Frivillighetspris.
Dagen skal markeres med utdeling av den lokale frivillighetsprisen. Kandidater til prisen nomineres av folk i Meløy, og vinner avgjøres av styret for MFS. Utdelingen gjøres i samarbeid med Meløy kommune, i forbindelse med kommunestyrets siste møte i desember. 

SAMMENKOMST FOR FRIVILLIGE
Det er viktig å ta vare på de frivillige. Vi har en sommeravslutning hvert år, og den  
5. desember, på FN’s frivillighetsdag, gjennomføres en sammenkomst med middag, inspirasjon og underholdning.

SAMMARBEID MED KOMMUNEN OG ANDRE PARTER
MFS skal, om det er arbeidskapasitet til det, gå inn i samarbeid om frivillig innsats der et er behov for det. Dette i samhandling med Meløy kommune eller andre. Den frivillige aktiviteten skal være i tillegg til de kommunale oppgavene, og ikke bestå av lovpålagte eller kommunale oppgaver.

Eks:
Samarbeid med kunnskap og inkludering: Meløy Frivilligsentral vi fortsette å jobbe for gode aktiviteter for integrering vedr. språktreff. I 2024 vil vi fortsette å jobbe for å få frivillige ressurser inn i aktiviteten, samt se på andre aktiviteter for integrering (BID)
Samarbeid med Ørnes skole i faget innsats for andre: De låner lokalene våre og gjennomfører aktivitet hos oss. Kanskje får vi bredere samarbeid etter hvert. Serveringsvogn, bingo og besøksvenn er faste aktiviteter vi tilrettelegger for på vår sykehjem.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

TILYTTERKONTOR
Meløy som attraktivt bo- og arbeidssted. MFS vil delta i «Meløy tett på» innenfor området frivillig sektor. Frivillig innsats i regi av lag- og foreninger skal fremmes for å skape attraktive nærmiljø, gjennom tett samarbeid med Grendelagene i Meløy. TOppgave: Svare på henvendelser fra folk som har spørsmål om det å bo i Meløy, arrangere Tilflyttertreff og delta i arbeidsgruppa og på kontaktmøter med grendelag og partnerbedrifter. Vi mottar også henvendelser fra tilflyttere. Mange vil bli kjent med kommunen og ønsker hjelp til integrering i Meløysamfunnet.

AKTIVITETSVENN
MFSønsker å se på om Aktivitetsvenn er noe for vår kommune.
Nasjonalforeningen for folkehelsen har utarbeidet en verktøykasse for kommuner som vil drive dette tilbudet. Kommuner som etablerer Aktivitetsvenn-tilbudet, vil få støtte og oppfølging fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.
De frivillige får kurs og veiledning, slik at de er best mulig rustet for å være en støtte og venn i hverdagen for et menneske med demens. 
Det har vist seg å være fruktbart med kurs og informasjon til frivillige. MFS vil gjennom Aktivitetsvenn ordningen gi frivillige, lag og foreninger kunnskap. Aktivitetsvenn ordningen er ikke kommet i gang. Vi venter på avklaring fra Meløy kommune om et samarbeid, da dette kreves for å kunne bruke Nasjonalforeningen for folkehelsehelse sin Aktivitetsvenn ordning. For å løfte besøksvenn tjenesten til aleneboere, beboere på sykehjem og andre, er MFS avhengig av gode samarbeid med kommune og frivillige.

FRIVILLIGFORUM
Frivilligforumet Ble opprettet høsten 2023. Dette vil fortsette i 2024 med 2-4 samlinger i året. Vi får tildelt midler fra Bodø2024 som skal brukes til gode møter gjennom kurs, foredrag, samarbeid om aktiviteter som Barnas internasjonale dag 2024, Internasjonal uke og annet. For å motta midlene må vi møte med tilsvarende beløp. Dette vil kreve søknader og kreativitet fra forumet.

BARNAS INTERNASJONALE DAG
På den internasjonale barnedagen er målet å feire de minste og møtes på tvers av kulturer til felles lek, aktivitet og moro. Arrangementet ble initiert av Polsk-norsk forening i Bodø, Bodø kommune, Stormen bibliotek, Bodø Røde kors og Bodø Idrettsråd i 2019. Bakgrunnen for arrangementet er at man i Polen og mange andre land markerer barna 1. juni hvert år. Dagen fylles med lek, gratis aktiviteter, mat og moro for barn og barnefamilier. Alt levert av våre lokale lag, foreninger, næringsliv og kommune. I samarbeid med lokale frivilligsentraler er målet å markere Barnas internasjonaledag, hvert år, i alle nordlandskommunene. 

ØVRIGE AKTIVITETER:
Det vil bli planlagt aktiviteter etter initiering fra befolkningen i Meløy, etter de forutsetninger vi til enhver tid har for å kunne gjennomføre. For å opprettholde aktiviteter blir det søkt samarbeid med frivillige, lag- og foreninger og det offentlige.

­­­­­­­­­­­Administrativt
For å få til alle disse fine aktivitetene kreves det timer med administrativt arbeid.
Daglig leder jobber med:

Avtaler:

Meløy kommune
 - En samarbeidsavtale med Meløy kommune utløp i 2023. Vi jobber for ny avtale.

Frivillige:
Søke og finne frivillige til aktiviteter 

 • Gjennomføre møter for å kvalitetssikre aktivitetene – lage avtaler 
 • Frivilligpleie - Sammenkomster, telefoner og motivasjon
 • Organisere og planlegge aktivitet/sammenkomster

Samarbeid:Møter og kommunikasjon med frivillige, lag og foreninger om felles aktiviteter o.l.

 • Møter og kommunikasjon med det offentlige i samarbeid om felles aktiviteter.
 • Tilflytterkontoret - Deltagelse i arbeidsgruppa for Meløy tett på, aktiviteter og møter
    

Planlegging:

 • Sette aktiviteten med tid og sted
 • Gjøre avtaler med leverandører av musikk, sjåfører etc…
 • Lage plakater til annonser - annonsere på alle tenkelige steder (plakater, fb, aktivitetskalendere, egne sider etc.
 • Ta imot henvendelser og påmeldinger
 • Handle inn materiell og mat til aktiviteter

Kontoradministrativt:

 • Skrive rapporter - aktiviteter, frivillig timer, arbeidstimer/tidsbruk
 • Føre regnskap (dyrt å kjøpe)
 • Søke tilskudd/støtte til aktivitet - takkebrev og rapporter

Styret:

 • Styremøter - innkalling, referat og undermateriell til sakene
 • Årsmøter - Innkalling, annonsering, produsere årsmøtepapirer, referat og utsendelse av årsmøte papirer før og referat etter møtet. Rapporter til offentlige kontorer, stat og kommune, altinn etc.
 • Økonomi – Sammen med styret finne midler til å dekke opp differansen mellom offentlig tilskudd fra kommunen og kravet fra Lotteristiftelsen til drift av MFS.

Andre samarbeidsarenaer:

 • Delta på frivillighetskonferanser og årsmøte/fagdag for Frivilligsentralene
 • Delta i Nordland frivilligforum
 • Delta på seminarer og konferanser som styrker sentralen og daglig leder i sine oppgaver

Eksempler på SAMARBEID vi allerede er inne i:

 • Integrering - Meløy kommune gjennom Kunnskap og inkludering, samt voksenopplæringen.
 • Frivillighet på syke- og omsorgshjem – Meløy kommune /ledere ved de forskjellige avdelingene på de forskjellige husene/stedene.
 • Invitasjon til Aktivitetsvenn – Nasjonalforeningen for folkehelsen og Meløy kommune
 • Meløy Tett på – Tilflytterkontor – Kommune, Næringsliv og frivilligheta
 • Bodø2024 – Nordland Frivilligforum
 • Bodø2024 og lokale lag og foreninger: Barnas internasjonale dag
 • Meløy Frivilligforum - Lag og foreninger  
 • Regionsamarbeidet for Frivilligsentralene i Salten – Faste møter og erfaringsutveksling
 • m.m.

Lokalet:

 • Ta vare på lokalet gjennom rengjøring, lettere vedlikehold og drift
 • Gjøre avtaler ved utleie, ivareta leieforholdet og fakturere
 • Sørge for løpende kontakt med utleier. Vi har blant annet klart å få til en god ordning med Kolstad Eiendom, Ørnes sentrum. Dette har ført til en så lav husleie som de kan få til. Det betyr en betydelig sponsing fra utleier for å ha oss som leietakere.

2024 © Meløy frivilligsentral