Kan alle være frivillige?

Permittert, arbeidsledig, turist eller asylsøker? Felles for disse gruppene er at noen har laget noen regler for hva som er lov av deltakelse i frivillig arbeid. Vi har samlet de reglene. Kan jeg være frivillig når jeg er arbeidsledig eller permittert og får dagpenger fra NAV? Ja, men.. Kan jeg komme som turist til Norge og være frivillig? Ja, men.. Kan jeg som er asylsøker delta i frivillig arbeid? Ja, men..

Kan jeg være frivillig når jeg er arbeidsledig og får dagpenger fra NAV?

Det er masse frivillig innsats du kan gjøre som ikke må på meldekortet. Sjekk denne linken for unntakene rundt frivillighetsarbeid. Regelen som gjelder er at på meldekortet skal du føre ”aktivitet som kan gi eller som normalt ville ha vært betalt”. Du skal altså ikke føre opp blant annet: "Ulønnet arbeid, sosiale tjenester og besøkstjenester for funksjonshemmede og eldre. Eller Arbeid for humanitære organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag og liknende, for arbeid som normalt utføres av medlemmer og frivillige uten godtgjørelse."

Fra Folhelsemeldingen ang. NAV:
”Frivillig innsats og deltaking er med på å sikre sosial kontakt for menneske som står utanfor skule og arbeidsliv, skaper ein arena for meistring og kompetanseheving og gir rammer i kvardagen.I større og større grad legg arbeidsgivarar også vekt på den uformelle arbeidserfaringa ved tilsetjingar. Regelverket opnar for at personar som tek imot dagpengar, kan delta i frivillig arbeid, og frå 1. januar 2018 blei det opna for at frivillig arbeid kan reknast som arbeidsretta tiltak når ein tek imot arbeidsavklaringspengar.”

Kan jeg være frivillig når jeg er permittert?

Det er det samme regelverket knyttet til frivillig arbeid for de som mottar dagpenger under permittering og de som mottar dagpenger under arbeidsledighet. 

Generelt gjelder følgende for frivillighetsarbeid for dagpengemottakere:

  • Frivillighetsoppdrag må være ulønnet. 

  • Arbeidssøker må være villig til straks å avbryte frivillighetsoppdraget dersom dette er til hinder for å akseptere tilbud om arbeid eller deltakelse i arbeidsrettet tiltak. 

  • Frivillighetsoppdrag behøver ikke nødvendigvis være formidlet gjennom frivillighetssentralen, men arbeidstiden må begrenses til maksimalt fire dagsverk per uke for den enkelte arbeidssøker, slik at vedkommende også kan være aktiv i søking etter arbeid. 

  • Frivillighetsarbeidet må ikke omfatte oppdrag knyttet til inntektsgivende virksomhet som frivillige organisasjoner og liknende driver i konkurranse med regulær næringsvirksomhet.

  • Frivillig arbeid for humanitære organisasjoner, politiske partier, religiøse organisasjoner, idrettslag o.l. som normalt utføres av medlemmer og sympatisører uten godtgjøring, skal ikke føres på meldekort. 

  • Arbeid som normalt uføres av egne lønnede ansatte, eller tjenester som normalt kjøpes av næringsdrivende, skal alltid føres på meldekortet. Dette kan for eksempel være kioskdrift i regi av idrettslaget, flyttebyråtjenester osv.

Se mer på frivillig.no : https://om.frivillig.no/arbeidsledigpermittertasylskerturist?mc_cid=4c48caba29&mc_eid=fb0f9ebd39 

2024 © Meløy frivilligsentral